مبانی سنتی هنر اسلامی

مقاله «مبانی سنتی هنر اسلامی» نشان می دهد انتقال صور از پیش از اسلام به دوره اسلامی تقلید صرف نیست، بلکه آفرینشی آگاهانه است و در راستای رسیدن به معانی جدید تلقّی می شود. شکل گیری هنر اسلامی بحثی است که از دیدگاه های مختلف به آن پرداخته شده است. منظر سنّت گرایانه با نگاهی […]