درباره صنایع دستی

صنایع دستی، صنعتی است که حاصل روح ملت ها و آیین فرهنگ ملی کشورها است که با رجوع به این صنعت می توان به روحیه مردم آن کشور پی برد، ساخت صنایع دستی قدمتی به اندازه عمر بشر دارد و بشر همواره از ابزار های مصرفی در زندگی روزمره خود استفاده کرده است و بعدها […]