معرفی دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنر اسلامی

معرفی دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنر اسلامی نام: دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامی صاحب امتیاز: موسسه مطالعات هنر اسلامیمدیرمسئول و سردبیر: دکتر مهناز شایسته­ فر رتبه: علمی – پژوهشی تیراژ: ۸۰۰ نسخه یکی از اهداف مهم موسسه مطالعات هنر اسلامی، تحقیق و پژوهش در حوزه هنر و معماری اسلامی است؛ که برای دستیابی به […]