بررسی لعابينه سفال های دوره سلجوقی

مقاله «بررسی لعابینه سفال های دوره سلجوقی» به تحلیل دستاوردهای فنی و هنری هنرمندان سفالگر سلجوقی می پردازد. در زمان سلجوقیان در تمام هنرها، صنایع و علوم جهش چشمگیری پدید آمد. انواع متنوعى از سفالینه ها کمى پس از روى کار آمدن سلجوقیان در ایران ظاهر شد. مراکز عمده سفال در ایران، شهر رى و […]