لزوم پشتیباني از صنایع دستی با تاکید بر رونق اقتصادی

این مقاله اهمیت و لزوم پشتیباني از صنایع دستی را با ارایه راهکارهایی در رونق اقتصادی بررسی می کند. صنایع و هنرهای دستی نمایه ای از فرهنگ و تمدن هر ملتی است که همواره جلوه گر خلاقیت ها و ایده های ذهنی هستند. این هنر با پیدایش بشر، به گونه هاي مختلف در ابزارهای متفاوت […]

بررسی لعابينه سفال های دوره سلجوقی

مقاله «بررسی لعابینه سفال های دوره سلجوقی» به تحلیل دستاوردهای فنی و هنری هنرمندان سفالگر سلجوقی می پردازد. در زمان سلجوقیان در تمام هنرها، صنایع و علوم جهش چشمگیری پدید آمد. انواع متنوعى از سفالینه ها کمى پس از روى کار آمدن سلجوقیان در ایران ظاهر شد. مراکز عمده سفال در ایران، شهر رى و […]

تأثیر اندیشه ی عرفانی در پدیداری رنگ آبی در کاشی کاری مساجد ایران

مقاله «تاثیر اندیشه های عرفانی در پدیداری رنگ ابی در کاشیکاری» به بازخوانی تأثیر اندیشه ی عرفانی بر پدیداری نمادگرایانه ی رنگ آبی در کاشی کاری مساجد ایرانی می پردازد . معماری توده ی عینیت یافته ی فرهنگی است که به آن تعلق دارد و یا از آن تأثیر می پذیرد. اگر معماری ایران نیز […]

بررسی نقوش تزیینی مسجد جامع گوهرشاد

مقاله «بررسی نقوش تزئینی مسجد جامع گوهرشاد» به تحلیل نقوش قرآن ها و کاشی کاری های عصر تیموری و در اربتاط به مسجد گوهرشاد می پردازد. خراسان، سرزمینی با وسعتی پهناور و ارزشمند، در دوره های مختلف تاریخی، نقش مهمی در تحولات تاریخی، فرهنگی و به ویژه تولید آثار هنری در ایران، ایفا نموده است. […]

مبانی سنتی هنر اسلامی

مقاله «مبانی سنتی هنر اسلامی» نشان می دهد انتقال صور از پیش از اسلام به دوره اسلامی تقلید صرف نیست، بلکه آفرینشی آگاهانه است و در راستای رسیدن به معانی جدید تلقّی می شود. شکل گیری هنر اسلامی بحثی است که از دیدگاه های مختلف به آن پرداخته شده است. منظر سنّت گرایانه با نگاهی […]

«تاریخ هنر» به مثابه «تاریخ سیاسی»

مقاله «تاریخ هنر به مثابه تاریخ سیاسی نقدی بر رویکرد سیاست محور در تاریخ نگاری هنر اسلامی» به تحلیل رویکرد حاکم بر تاریخ نگاری اسلامی می پردازد. تسلط رویکرد سیاست محور در تاریخ نگاری از اواخر قرن نوزدهم و مقارن با پیدایش رویکردهای تاریخ جدید به چالش کشیده شده است و تاریخ نگاران و فیلسوفان […]

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻲ در ﻧﻈﺎم اﻧﺪﻳﺸﮕﺎﻧﻲ موزه های ﻏﺮب

مقاله «ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻲ در ﻧﻈﺎم اﻧﺪﻳﺸﮕﺎﻧﻲ موزه های ﻏﺮب» نشان می دهد حركت هنر اسلامي در امتداد زمان و مكان و حضور در نظام انديشگانيِ ديگري، بر كيفيت حصول معرفت مخاطب تأثير مي گذارد. شناخت هنر اسلامي فارغ از مباحث هستي شناختي و معرفت ذوقي و شهودي متأثر از ورود آثار هنري به موزه […]