مبانی سنتی هنر اسلامی

مقاله «مبانی سنتی هنر اسلامی» نشان می دهد انتقال صور از پیش از اسلام به دوره اسلامی تقلید صرف نیست، بلکه آفرینشی آگاهانه است و در راستای رسیدن به معانی جدید تلقّی می شود. شکل گیری هنر اسلامی بحثی است که از دیدگاه های مختلف به آن پرداخته شده است. منظر سنّت گرایانه با نگاهی […]

«تاریخ هنر» به مثابه «تاریخ سیاسی»

مقاله «تاریخ هنر به مثابه تاریخ سیاسی نقدی بر رویکرد سیاست محور در تاریخ نگاری هنر اسلامی» به تحلیل رویکرد حاکم بر تاریخ نگاری اسلامی می پردازد. تسلط رویکرد سیاست محور در تاریخ نگاری از اواخر قرن نوزدهم و مقارن با پیدایش رویکردهای تاریخ جدید به چالش کشیده شده است و تاریخ نگاران و فیلسوفان […]

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻲ در ﻧﻈﺎم اﻧﺪﻳﺸﮕﺎﻧﻲ موزه های ﻏﺮب

مقاله «ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻲ در ﻧﻈﺎم اﻧﺪﻳﺸﮕﺎﻧﻲ موزه های ﻏﺮب» نشان می دهد حركت هنر اسلامي در امتداد زمان و مكان و حضور در نظام انديشگانيِ ديگري، بر كيفيت حصول معرفت مخاطب تأثير مي گذارد. شناخت هنر اسلامي فارغ از مباحث هستي شناختي و معرفت ذوقي و شهودي متأثر از ورود آثار هنري به موزه […]