درباره ما

معرفی موسسه مطالعات هنر اسلامی       موسسه مطالعات فرهنگ و هنر اسلامی – ایرانی در راستای دستیابی به اهداف خود که همانا توسعه و گسترش فعالیت های دانش بنیان، کارآفرینی، تحقیقاتی، انتشاراتی، آموزشی و تبلیغاتی در حوزه هنر و فرهنگ اسلامی- ایرانی است، از ابتدای فعالیت رسمی خود (۱۳۷۸) تاکنون به عنوان اهداف […]