علاوه بر تحولات علمی و فرهنگی آل بویه، تحولات و آثار هنری آن نیز دارای ویژگی های مهم و منحصری می باشد. از جمله ویژگی های آثار هنری این دوره میتوان به مفاهیم و عناصر دینی شیعی به جای مانده از این دوران و به تبع آن به حضور فعال هنرمندان مذهبی آل بویه در شکل گیری هنر اسلامی اشاره کرد. بر خلاف بحث های تاریخی و فرهنگی، در عرصه های هنری، تحقیقات و بررسی های منسجم، یکدست و کاملی در خصوص ویژگی های هنری این دوره صورت نگرفته است. در عین حال کتب و مقالات متعددی به صورت موردی و یا در کنار بررسی آثار یک مجموعه یا موزه ای خاص، به نمونه آثاری از این دوره و یا محدوده ی تاریخی_جغرافیایی آن، اشاره نموده اند. در این میان موارد کمی یافت شد که به صورت اختصاصی به آثار هنری این دوره پرداخته اند. این کتاب به عنوان یکی از اولین آثار علمی در این حوضه میباشد بکه به طور جامع و کامل، به بررسی هنر این دوره از تاریخ ایران پرداخته است. این کتاب در ۲۳۸ صفحه توسط مهناز شایسته فر نوشته و توسط انتشارات مطالعات هنر اسلامی به چاپ رسیده است.

دیدگاه خود را ارسال کنید...