مقاله «ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻲ در ﻧﻈﺎم اﻧﺪﻳﺸﮕﺎﻧﻲ موزه های ﻏﺮب» نشان می دهد حركت هنر اسلامي در امتداد زمان و مكان و حضور در نظام انديشگانيِ ديگري، بر كيفيت حصول معرفت مخاطب تأثير مي گذارد. شناخت هنر اسلامي فارغ از مباحث هستي شناختي و معرفت ذوقي و شهودي متأثر از ورود آثار هنري به موزه (به مثابة محصول فرهنگي تمدن غرب) و نظام معرفت شناختي متمايز آن است. حركت هنر اسلامي در امتداد زمان و مكان و حضور در نظام انديشگانيِ ديگري، بر كيفيت حصول معرفت مخاطب تأثير مي گذارد. پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي و بهره گيري از منابع اسنادي مي كوشد تا چگونگي حصول معرفت هنر اسلامي را در سيري تاريخي آشكار كند.

جستار حاضر با معرفي سه نظام معرفتي شرق شناسي، زيبايي شناسي، و مطالعات ،« كالاي مادي » بينافرهنگي در موزه هاي غرب، شناخت از هنر اسلام ي به مثابة و شكل گيري سه ارزش متمايز اقتصادي، زيبايي شناختي، « كالاي فرهنگي» و ،« هنر» و نمادين را در هنر اسلامي آشكار مي كند. بنا بر يافت ههاي پژوهش ، معرفت هنر اسلامي در موزه ها نه مبتني بر ملاك هاي حسن شناسي و غايت شناسي در فلسفه اسلامي، بلكه كاملاً متأثر از معرفت به هنر در تفكر غرب است.

نویسندگان: مریم دشتی زاده، اصغر جوانی، فرزان سجودی

اصل مقاله:

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﻲ در ﻧﻈﺎم اﻧﺪﻳﺸﮕﺎﻧﻲ موزه های ﻏﺮب

دیدگاه خود را ارسال کنید...