مقاله «مبانی سنتی هنر اسلامی» نشان می دهد انتقال صور از پیش از اسلام به دوره اسلامی تقلید صرف نیست، بلکه آفرینشی آگاهانه است و در راستای رسیدن به معانی جدید تلقّی می شود. شکل گیری هنر اسلامی بحثی است که از دیدگاه های مختلف به آن پرداخته شده است. منظر سنّت گرایانه با نگاهی کل نگر و جامع به این مبحث می پردازد و ضمن توضیح دربارۀ خاستگاه این هنر به عوامل آن می پردازد و سیر تاریخی آن را از این دیدگاه توجیه می کند.

در نوشتار پیشرو، با مبنا قرار دادن آرای اصیل سنّت گرایان به بحث دربارۀ شکل گیری هنر اسلامی پرداخته می شود، در همین راستا سیر تاریخی برخی انواع شاخص هنر اسلامی نیز مطرح می گردد. در عین حال، برخی آرای غیرسنّتی و مدرن نیز مورد اشارۀ اجمالی قرار گرفته و به اختصار به نقد کشیده می شوند. ضمن اشاره ای بسیار کلّی به میراث گذشته ایران، تأثیرگذاری اسلام بر آن به بحث گذاشته می شود و نحوۀ بروز جلوه های جدید توضیح داده می شود. سیر شکل گیری برخی گونه های اصلی هنر اسلامی نیز برای نمونه در همین چهارچوب مطرح خواهند شد. گردآوری اطلاعات و داده ها بر مبنای فعالیت کتابخانه ای است.

نویسندگان: حسین صبری، غلامرضا اعوانی

اصل مقاله:

مبانی سنتی هنر اسلامی

دیدگاه خود را ارسال کنید...