موسسه مطالعات هنر اسلامی در حوزه انتشار کتاب های تخصصی از محققان ارجمند دعوت به همکاری می نماید.