همایش جایگاه نقش های تزئینی در کیفیت بصری هنر اسلامی